Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie z siedzibą ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Zagojski, tel. 693 724 748,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartów -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,   a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zastrzega sobie prawo do utrwalania wizerunku osób uczestniczących w imprezach MOSiR, na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechnianie przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Udział w imprezach organizowanych przez MOSiR jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku. 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Skip to content